Milieu

Milieu is een beladen begrip. De diensten die Unision levert op milieugebied hebben betrekkking op de dagelijkse gang van zaken. Het betreft de verschillende bedrijfsactiviteiten waar mogelijk sprake kan zijn van milieubelastende handelingen. Hiermee bedoelen we:

  • de opslag van gevaarlijke stoffen op de werkplek of de vestigingslocatie;
  • het verwijderen van gevaarlijke stoffen en chemicaliën als bedrijfsactiviteit (asbest, chromaten, bodemsanering etc.).

Het is belangrijk om te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de milieuvergunning. Unision heeft de kennis om een praktische invulling te geven aan de eisen omtrent het zoveel mogelijk beperken van milieubelastende emissies. Te denken valt aan:

  • preventieve milieumaatregelen door voorlichting en onderwijs;
  • beoordelen van nieuw aan te schaffen materieel en materialen, etc.

Samengevat geeft Unision advies over:

  • de opslag van gevaarlijke stoffen en chemicaliën;
  • de inventarisatie van milieurisico’s;
  • de eisen, zoals gesteld aan de milieufunctionaris (vanuit de VCA norm).